Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce.

 

 


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Polub stron? na Facebooku

 

 

W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? problemami technicznymi z nasz? stron? kolegiata.com.pl powsta? alternatywny profil na Facebooku, gdzie b?dzie mo?na zasiegn?? aktualnych informacji gdyby znowu co? si? dzia?o.

Jednocze?nie bardzo przepraszam wszystkich sympatyków Kolegiaty za te problemy.

 

Nowa witryna ju? wkrotce.

 


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Losy na dary dla najubo?szych.

 

 

 

W ramach ko?cz?cego si? Tygodnia  Mi?osierdzia powsta?a inicjatywa kosza z losami na dary ?ywno?ciowe, która zasili bank pomocy dla najubo?szych z naszej parafii. Akcj? prowadzi parafialny oddzia? Caritas.


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku ?wi?to Konstytucji 3 Maja.

 

5 maja 1791 roku dzie? 3 maja zosta? uznany ?wi?tem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego ?wi?ta by?y zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zosta?o wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. ?wi?to Konstytucji 3 Maja zosta?o zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny ?wiatowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie by?o obchodzone w Polsce, natomiast zast?pione obchodami ?wi?ta 1 Maja. W styczniu 1951 r. ?wi?to to zosta?o oficjalnie zdelegalizowane przez w?adze komunistyczne. Do roku 1989, w tym dniu cz?sto dochodzi?o w Polsce do protestów i demonstracji antyrz?dowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. ?wi?to Konstytucji 3 Maja nale?y do uroczy?cie obchodzonych polskich ?wi?t. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono ?wi?to Konstytucji 3 maja.


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Dzie? Flagi i Dzie? Polonii i Polaków za Granic?.


 

Po raz kolejny obchodzimy Dzie? Flagi RP. ?wi?to zosta?o wprowadzone nowel? ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Jednocze?nie 2 maja jest obchodzony jako Dzie? Polonii i Polaków za Granic?.

Wywie?my wi?c flag? Bia?o-Czerwon?, nasz narodowy sztandar tak wa?ny dla to?samo?ci wszystkich Polaków w kraju i zagranic?.


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 1 listopada - Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych

 

 

Oddajemy w tym dniu cze?? nieprzeliczonym rzeszom ludzi, którzy w Panu Bogu z?o?yli sw? nadziej?. Jest to „wielki t?um, którego nikt nie móg? policzy?”, wielka rzesza ?wi?tych znanych i nieznanych. Tych ostatnich Ko?ció? oficjalnie nie kanonizowa?. Oddajemy im jednak?e cze??, wdzi?czni za ich wstawiennictwo za nami do Pana Boga. Wszyscy ?wi?ci, ogl?daj?c Boga twarz? w twarz, nie przestaj? o nas pami?ta? – oczekuj?, by nas powita? w domu Ojca, a ich modlitwa nieustannie nam towarzyszy. Dzi?kujmy za nich Bogu w naszej modlitwie, pochylaj?c si? nad grobami naszych bliskich zmar?ych.

 

 

Msze na cmentarzach miejskich G?ogowa:
- cmentarz przy ul Legnickiej o godz. 15.00, a nast?pnie procesja
- cmentarz w Brzostowe o godz. 12.30 wyruszy procesja spod bramy, a nast?pnie Msza ?wi?ta;
- cmentarz w Nosocicach – Msza o godz. 11.00. 


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Kurs przedma??e?ski w KolegiacieKurs przedma??e?ski w parafii kolegiackiej rozpocznie si? w poniedzia?ek 9 listopada Msz? ?wi?t? o godz. 18.00 i potrwa w??cznie do soboty 14 listopada. Spotkania odbywa? si? b?d? w kaplicy Domu "Uzdrowienia chorych". Wej?cie od ulicy Kamienna Droga. Nie trzeba zg?asza? ch?ci uczestnictwa, ani dokonywa? specjalnych zapisów. Ka?da nauka zako?czona b?dzie wydaniem kartki z piecz?ci? parafii. Suma tych?e kart ?wiadcz?ca o obecno?ci b?dzie podstaw? do wydania ?wiadectwa uko?czenia kursu.


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Wypominki w naszej parafii

 

Zbli?a si? Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych i Dzie? Zaduszny. Pami?taj?c o modlitwie za naszych zmar?ych mo?na zaopatrzy? si? w kartki wypominkowe (POBIERZ KARTK? WYPOMINKOW?), które sk?adamy na tacy lub w zakrystii.

 

S? ró?ne formy pami?ci o naszych braciach i siostrach: odwiedzamy cmentarze, palimy wi?cej zniczy i ?wiec ni? zwykle, porz?dkujemy groby.


Ale najwa?niejsza dla zmar?ych jest nasza modlitwa.


Zapraszamy równie? przez ca?y listopad do modlitwy wypominkowej, która odbywa? si? b?dzie w naszej parafii w nast?puj?cym porz?dku:


Modli? si? b?dziemy po Mszy ?w. Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego
- w Kolegiacie codziennie.
- w Grod?cu we wtorek i pi?tek po Mszy o 17.00.
- w Sobczycach – w ?rod? po Mszy o 17.00.


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku Po?wi?cenie trasy wycieczkowej na wie?? Kolegiaty.
W niedziel? po Mszy ?w. o 12.30 ks. Proboszcz po?wi?ci? tras? wycieczkow? na wie?? kolegiack?, która ju? za kilka dni zostanie udost?pniona dla wszystkich ch?tnych. Jednak na tydzie? przed oficjalnym otwarciem prafianie mogli skorzysta? z przedpremierowego, ekskluzywnego wej?cia. Dzi?ki dobrej pogodzie mo?na by?o podziwia? przepi?kn? panoram? G?ogowa i okolic.

 

Zaproszenie ks. Rafa?a - film

 

Foto relacja z pierwszego wej?cia.

 


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku P?yta nagrobna Ma?gorzaty Cylejskiej w konserwacji

 

Rozpocz?to proces konserwacyjny  p?yty nagrobnej z piaskowca z wizerunkiem ksi??nej Ma?gorzaty Cylejskiej. Do tej pory nagrobek by? wmurowany na zewn?trz ?wi?tyni w j kruchcie  obok portalu g?ównego. Fundusze które przeznaczy? Wojewódzki Konserwator zabytków pozwol? na przywrócenie p?ycie pierwotnego wygl?du i zabezpieczenie jej przed warunkami zewn?trznymi, gdy? po konserwacji zostanie wmurowana we wn?trzu ?wi?tyni.

czytaj dalej, fotoNie pamiętasz hasła?


 

 

 

 

 

 

Prawa Autorskie © 2009 Kolegiata
Wszelkie znaki handlowe i prawa
autorskie nale?? do ich w?a?cicieli.

Serwisy Malacha:
G?ogów / Wroc?aw


 

„Odbudowa Kolegiaty w G?ogowie - dokumentacja projektowa” 
zosta?o sfinansowane ze ?rodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu

 „Rozwój infrastruktury kultury”

 ARTYKUŁY

Brak nowych artykułów

KOMENTARZE last 2 days

Brak nowych komentarzy

LINKI last 2 weeks

Brak nowych linków

MEDIA GALLERY Ostatnie 7 Dni

No new media items

 

Gogów

Gogów

 

Gogów

 

 

Datech