Og?oszenia


Zes?anie Ducha ?wi?tego - 15 maja 2016r.

 1.    Nabo?e?stwo Majowe wraz z ró?a?cem dzisiaj razem z turnusem o godz. 18.00 w kaplicy Domu Uzdrowienie Chorych.

2.    Dzisiaj w uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Odpust  w ko?ciele w Grod?cu Ma?ym o godz. 9.30. Przewodniczy? b?dzie ks. Stanis?aw Gbiorczyk. Taca w tym dniu przeznaczona jest na organizacj? ?DM Krakowie.

3.    W najbli?szy wtorek 17.05 Msza ?wi?ta z okazji spotkania szkó? imienia Jana Paw?a II. Msza pod przewodnictwem Ks. Biskupa Tadeusza rozpocznie si? o godz. 10.00.

4.    Czcicieli ?wi?tej Rity zapraszamy na okoliczno?ciowe czuwanie w niedziel? 22.05.br. do g?ogowskiej Kolegiaty. W programie czuwanie od godz. 15.30, a nast?pnie Msza ?wi?ta o godz. 16.00. Zach?camy do przyniesienia ró?.

5.    Za tydzie? s?owo Bo?e wyg?osi Ojciec Krzysztof  Stolarski, obecnie przebywaj?cy na urlopie w Polsce. Ojciec Krzysztof opowie o swojej pracy misjonarza w Algierii. Taca z tej niedzieli zostanie przeznaczona na misje ks. Krzysztofa.

6.    Za tydzie? rocznica komunii, spotkanie dzieci wraz z rodzicami w pi?tek o godz. 16.00. Prosz? tez rodziców o pomoc w posprz?taniu kolegiaty.

7.    W dniach 3-5 czerwca  2016 r. w G?ogowie  odb?d? si?  kolejne REKOLEKCJE DLA PAR NIESKARAMENTALNYCH w Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej wg programu roku jubileuszowego po?wi?conemu Mi?osierdziu Bo?emu. Rekolekcje rozpoczn? si? w domu „Uzdrowienia chorych” w G?ogowie przy pl. kolegiackim 10, o godz. 18.00 , zako?cz? si? w niedziele obiadem w po?udnie. Koszt  pobytu w domu od osoby 140 z?. Zapewne w?a?ciwa zach?ta ze strony duszpasterzy mo?e przyczyni? si? do wzi?cia udzia?u tych ma??e?stw w rekolekcjach. Pe?na informacja o programie na stronie: www.rozwiedzeniwkosciele.pl.

8.    W pi?tek zapraszamy na czytanie katechizmu w ramach Katechizm Caffe, po wieczornej Mszy ?wi?te.

9.    Dzisiaj spontaniczna zbiórka na kwiaty na o?tarz Bo?ego Cia?a

10.    Zapowiedzi przed?lubne:
Zapowied? pierwsza:

Jaros?aw Sowi?ski , Amanda Ka?u?na zam. P?c?aw 39

Natalia szelest, Damian S?dziak zam G?ogów Po?aniecka

Angelika Izinicka zam Sobczyce , Grzegorz Bia?ecki zam Orbitalna 29Nie pamiętasz hasła?


 

 

 

 

 

 

Prawa Autorskie © 2009 Kolegiata
Wszelkie znaki handlowe i prawa
autorskie nale?? do ich w?a?cicieli.

Serwisy Malacha:
G?ogów / Wroc?aw