Pierwszy Sakrament PokutyDzieci, które w dniu 13 maja przyjm? I Komuni? ?w. przyst?pi?y w dniu dzisiejszym po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty. Razem z nimi ze spowiedzi skorzystali tak?e rodzice oraz chrzestni. Teraz z czystymi sercami dzieci mog? przyst?pi? do O?tarza Pa?skiego aby po raz pierwszy spo?y? Cia?o i Krew Pana Jezusa.

 

GALERIA


Jak jest nazywany?


Nazywa si? go sakramentem pokuty, poniewa? jest osobist? i sakramentaln? drog? nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zado??uczynienia.
Nazywa si? go sakramentem nawrócenia, poniewa? urzeczywistnia w sposób sakramentalny nawrócenie do Boga, drog? powrotu do Ojca, od którego cz?owiek oddali? si? przez grzech. Nazywa si? go sakramentem przebaczenia, poniewa? przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane s?owami kap?ana Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.
Nazywa si? go sakramentem pojednania, które dokonuje si? pomi?dzy grzesznym penitentem a mi?osiernym Ojcem.
Najcz??ciej nazywany jest spowiedzi?, poniewa? oskar?enie – spowied? z grzechów przed kap?anem jest istotnym elementem tego sakramentu. Stwierdzenie: by?em u spowiedzi znaczy przyst?pi?em do sakramenty pokuty.

Od grzechu do pojednania.

Grzech jest przede wszystkim obraz? Boga, zerwaniem jedno?ci z Nim. Narusza on równocze?nie komuni? z Ko?cio?em.
Tylko Bóg przebacza grzechy. Poniewa? Jezus jest Synem Bo?ym, mówi o sobie: „Syn Cz?owieczy ma na ziemi w?adz? odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10), i wykonuje t? Bosk? w?adz?: „Odpuszczone s? twoje grzechy”. Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje t? w?adz? ludziom, by j? wykonywali w Jego imieniu.
Wykonywanie w?adzy odpuszczania grzechów powierzy? jednak Chrystus w?adzy apostolskiej, której zosta?a zlecona „pos?uga jednania” (2 Kor 5,18).
W?adz? odpuszczania wszystkich grzechów „w imi? Ojca i Syna, i Ducha ?wi?tego” maj? na mocy sakramentu ?wi?ce? biskupi i prezbiterzy.
Udzielaj?c sakramentu pokuty, kap?an wype?nia pos?ug? Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; pos?ug? dobrego Samarytanina, który opatruje rany; Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca; sprawiedliwego S?dziego, który nie ma wzgl?du na osob? i którego s?d jest sprawiedliwy, a równocze?nie mi?osierny.
Ca?a skuteczno?? sakramentu pokuty polega na przywróceniu nam ?aski Bo?ej i zjednoczeniu nas z Bogiem. Celem i skutkiem tego sakramentu jest wi?c pojednanie z Bogiem.
Po spowiedzi wst?puje w penitenta pokój i pogoda sumienia wraz z wielk? pociech? duchow?. Sakrament pojednania przynosi prawdziwe „zmartwychwstanie duchowe”, przywraca jedno?? z Ko?cio?em, naprawia zerwan? wi?? z najbli?szym i umacnia nas duchowo.


0 komentarzy

Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Nie pamiętasz hasła?


 

 

 

 

 

 

Prawa Autorskie © 2009 Kolegiata
Wszelkie znaki handlowe i prawa
autorskie nale?? do ich w?a?cicieli.

Serwisy Malacha:
G?ogów / Wroc?aw